Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Informacja o naborze na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Włodawskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku.
Data utworzenia
2022-11-08
Opis

Zarząd Powiatu Włodawskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) i Rozdziału XII - Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert – załącznika do Uchwały nr XXXIV/212/21 Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, Zarząd Powiatu Włodawskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Włodawskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, jak również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.

Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) dotyczące wyłączenia pracownika.

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Włodawskiego oraz sporządzenie protokołu z pracy komisji.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Członkowie komisji są zobowiązani do zachowania poufności danych zawartych w dokumentach i materiałach, do których będą miały dostęp.

Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu Włodawskiego.

W przypadku zainteresowania pracą w ww. komisji, prosimy o zgłaszanie przedstawicieli organizacji do składu komisji konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15.11.2022 r.

Zgłoszenia na załączonym formularzu należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego we Włodawie al. J. Piłsudskiego 24 22-200 Włodawa – pocztą, faksem na numer 82-5722-444,
e-mail: starostwo@powiat.wlodawa.pl lub osobiście w sekretariacie starostwa.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

Dokumenty do pobrania:

- Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej.

Plik
pdf 202 KB pobrano: 1 raz
Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Ostapiuk Adam
Dodano do BIP dnia: 2022-11-08 10:30:29