Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Starostwo Powiatowe we Włodawie (al.Józefa Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, tel: 82 572 56 90, fax: 82 5722444, email: starostwo@powiat.wlodawa.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe we Włodawie.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Ostapiuk, e-mail: starostwo@powiat.wlodawa.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 82 572 56 90. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Zgodna

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku posiada podjazd do transportu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Na parkingu przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawne. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem asystującym, jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w formie video-rozmowy. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Punktu Obsługi Klienta. Toaleta wewnątrz budynku przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Osoby niepełnosprawne przybywające do Starostwa Powiatowego we Włodawie
w celu załatwienia sprawy przyjmowane są w Sekretariacie Starostwa. Pracownik Sekretariatu przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, w uzasadnionych przypadkach powiadamia właściwego do jej załatwienia pracownika z odpowiedniej komórki organizacyjnej Urzędu. Każdy pracownik Urzędu, niezależnie od ustalonej procedury, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

10. Informacje dodatkowe